Bouw- en woonrijp maken

De weg naar nieuwbouw

Bekijk fase voor fase wat er gebeurt tijdens het bouw- en woonrijp maken. De tekeningen tonen de verschillende fases van de uitvoering. Krijg inzicht in ons werk en begrijp hoe wij grip hebben op onze bijdragen aan nieuwbouwwijken. Klik op de illustratie voor een helder overzicht van het proces.

Bouwrijp maken

Het bouwrijp maken van een stuk grond is de eerste stap in de ontwikkeling van een nieuwe woonwijk of bouwproject. Voordat daadwerkelijk de schop in de grond gaat, zijn er heel wat zaken geregeld. Denk aan omgevingsvergunningen, w.o. bestemmingsplannen, uitvoeren onderzoeken van bodem, geluid, ecologie, opstellen inrichtingsplannen, inspraak van de omgeving, ontwerpen rioleringsplannen, CO2 reductie en stikstof beperking e.d.. Pas als dat alles geregeld is kan de schop in de grond.

Fase 1 Bouwrijp maken

Eventuele begroeiingen worden gerooid, ook worden de eventuele bestaande opstallen gesloopt. Indien uit onderzoek blijkt dat de bodem verontreinigd is, zal deze eerst gesaneerd worden voordat er in de grond gewerkt kan worden.

Fase 1 Bouwrijp maken

Fase 2 Bouwrijp maken

De wegen en percelen worden middels moderne meetapparatuur op basis van GPS uitgezet. Wij realiseren de basisinfrastructuur, ontgraven de cunetten van de wegen en brengen de rioleringen aan.

Fase 2 Bouwrijp maken

Fase 3 Bouwrijp maken

Terreinen worden geëgaliseerd en geschikt gemaakt voor woningen. Wij leggen de fundaties en (tijdelijke) verhardingen van de bouwwegen aan. Hierna komen de nutsbedrijven de hoofdleidingen van gas-water-elektra en data aanleggen. Het terrein is klaar gelegd voor de bouwers!

Fase 3 Bouwrijp maken

Fase 4 Bouwrijp maken

De woningbouwer gaat van start op het braak terrein met het bouwen van de woningen.

Fase 4 Bouwrijp maken

Woonrijp maken

Na het bouwrijp maken komt het woonrijp maken, wat gebeurt wanneer de bouwwerkzaamheden bijna zijn voltooid. Deze fase richt zich op het gereed maken van de wijk voor bewoning.

Fase 1 Woonrijp maken

Omdat de nieuwe bebouwing voorzien moet worden van water-, elektriciteits- en gasvoorzieningen worden deze voorzieningen aangesloten aan de bebouwing. Wij sluiten de bebouwing dan aan op het riool.

Fase 1 Woonrijp maken

Fase 2 Woonrijp maken

In deze fase wordt de verharding aangebracht. Dit omvat het aanleggen van doorgaande wegen, zijstraten en parkeerplaatsen. Het type bestrating kan variëren, van asfalt tot beton of klinkers, afhankelijk van de lokale normen en het ontwerp van de wijk. De wijk wordt bereikbaar.

Fase 2 Woonrijp maken

Fase 3 Woonrijp maken

Naast wegen zijn trottoirs, voetpaden en groenvoorzieningen van groot belang voor de toegankelijkheid en beleving van de wijk. Deze moeten goed ontworpen en onderhouden worden om ervoor te zorgen dat de bewoners er veilig en prettig kunnen wonen, werken, wandelen en recreëren.

Fase 3 Woonrijp maken

Fase 4 Woonrijp maken

Het aanbrengen van wegmarkeringen, verkeersborden en snelheidsbeperkingen zorgt voor een duidelijke en veilige verkeersomgeving.

Fase 4 Woonrijp maken