Bodemsanering

De weg naar schone grond

Bekijk fase voor fase wat er gebeurt tijdens een bodemsanering. De tekening toont de verschillende fases van de uitvoering. Krijg inzicht in ons werk en begrijp hoe wij grip hebben op onze bijdragen aan bodemsaneringen. Klik op de illustratie voor een helder overzicht van het proces.

Fase 1

Nadat middels bodemonderzoek is vastgesteld dat sprake is van een bodemverontreiniging en ontwikkelingen binnen een locatie gepland zijn, is sanering van de bodem aan de orde. Een sanering wordt over het algemeen uitgevoerd om de bodemkwaliteit geschikt te maken voor de functie van de locatie. Dit kan bijvoorbeeld bestaan uit een industrie-, woon- of landbouw / natuur functie. Hiervoor dienen een aantal stappen (lees fases) te worden doorlopen.

Fase 1

Fase 2

In deze fase wordt een gedetailleerd plan met saneringsdoelstelling opgesteld om de bodem geschikt te maken voor de (nieuwe) functie. Dit plan wordt opgesteld aan de hand van landelijke en/of lokale regelgeving / voorschriften. Afhankelijk van de situatie wordt voor een geschikte saneringstechniek gekozen. In deze voorbeeldsituatie bestaat de saneringsvariant uit het ontgraven van de verontreinigde grond en het afvoeren van de verontreinigde grond naar een vergunde acceptant.

Fase 2

Fase 3

Na goedkeuring van het plan door het daarvoor aangewezen bevoegd gezag, kan gestart worden met de sanering. Als voorbereiding op de sanering wordt door ons als een plan opgesteld waarin de specifieke veiligheidsmaatregelen en de uitvoering van de werkzaamheden zijn beschreven. Dit plan wordt voor akkoord ter toetsing voorgelegd aan een Hogere Veiligheidskundige (HVK-er). Na akkoord wordt door de HVK-er op het werk met alle betrokkenen een startwerk instructie gehouden om het werk veilig te kunnen uitvoeren. Na deze instructie kan gestart worden met de sanering.

Fase 3

Fase 4

De sanering wordt uitgevoerd door ons als erkende aannemer onder toezicht van een medewerker van een onafhankelijk adviesbureau die erkend is voor het begeleiden van bodemsaneringen. In dit voorbeeld wordt de vervuilde grond ontgraven onder toezicht van een milieukundige begeleider (MKB-er). De MKB-er ziet er op toe dat de juiste hoeveelheid grond wordt ontgraven en neemt na ontgraving controlemonsters om vast te stellen dat de achterblijvende kwaliteit van de bodem voldoet aan de gekozen saneringsdoelstelling die past bij de (nieuwe) functie. Indien blijkt dat de situatie anders is dan verwacht dan treden wij in overleg met betrokken partijen en het bevoegd gezag om te komen tot een aangepast plan.

Fase 4

Fase 5

Nadat de bodemsanering is uitgevoerd wordt (indien gewenst) de saneringsput opgevuld met schone grond voorzien van een geldige kwaliteitsverklaring. Hiervoor wordt grond aangevoerd met een vrachtwagen die ter plaatse wordt verwerkt met een kraan.

Fase 5

Fase 6

Na de sanering is er sprake van een locatie waarvan de bodemkwaliteit aansluit bij de (nieuwe) functie ervan. De bodem vormt na sanering geen belemmering meer in de geplande ontwikkeling van de locatie.

Fase 6